Thursday, 26 January 2017

Oddi ar yr silff lyfrau... VIAeth sawl mis heibio ers i mi ysgrifennu yma ddiwethaf, heb sôn am ysgrifennu am y llyfrau dw i wedi eu mwynhau'n ddiweddar. Gobeithio felly y bydd gen i ddetholiad difyr a fydd at eich dant. Heb oedi mwy, dyma ddetholiad o'r llyfrau y darllenais yn ddiweddar.

A Little Life - Hanya Yanagihara


Caf fy nhynnu ddwy ffordd gan y nofel hon. Ar y naill law, mae'r stori wedi'i hysgrifennu'n arbennig, ac wir yn cipio'r darllenydd i ymgolli ym mywydau Jude (prif gymeriad), JB, Malcom a Wilem. Ac ar y llall, mae'n stori dorcalonnus sy'n annodd iawn ei darllen ar adegau. Nid yn unig oherwydd y pwnc yr archwilir ynddi - cam-drin plant, trais, iechyd meddwl - ond oherwydd y darlunio amrwd a geir ynddi dro ar ôl tro. Ar sawl achlysur, fe wingais wrth ddarllen y golygfeydd o hunan-niweidio a threisio. Un o wendidau'r nofel oedd fod y cymeriadau'n eithafol. Roedden nhw unai'n ffiaidd a mileinig neu'n seintiau a oedd yn diferu da ohonynt. Ambell dro, mae angen y gallu i atal angrhediniaeth yn enwedig yn chwarter olaf y nofel.

Hefyd, mae hi'n horwth o nofel - 720 o dudalennau - er hynny, mae'r ysgrifennu'n hyfryd ac yn ddiollwng. Ar ôl treulio 30 o flynyddoedd yng nghwmni'r cymeriadau hyn, rydych chi wir yn teimlo eich bod yn eu hadnabod nhw.Girl in a Band - Kim GordonYsgrifau yn trin a thrafod ei chyfnod yn Sonic Youth ydy'r llyfr hwn. Nid yw o reidrwydd yn dilyn fel hunangofiant o'r dechrau i'r diwedd, ond ceir yma ddarlun clir, gonest a theimladwy o fywyd merch mewn diwydiant a oedd ar y pryd yn bennaf i ddynion. Ar ben hynny, datgela hi ambell wirionedd (neu farn?) am enwau cyfarwydd y byd grynj/pync, fel Thurston Moore a Courtney Love. 

Dydw i ddim yn gyfarwydd â chatalog Sonic Youth, ond ataliodd hynny ddim arna' i rhag mwynhau dysgu am y byd yr oedden nhw'n perthyn iddo. Os ydw i'n bod yn gwbl onest, dw i'n cytuno a chymeriad Juno, o'r ffilm Juno (2007) - "I bought another Sonic Youth CD and it's just noise." Yn anad dim, os nad yw'r llyfr yn eich argyhoeddi fod Sonic Youth yn fwy na sŵn, mae'n sicr yn dangos fod Kim Gordon yn ddiawl o ddynes yn ei dydd, ac wedi troedio'r llwybr arloesol ymhell cyn sawl un sy'n hawlio eu lle fel llysgenad ffeministiaeth fodern. Dyma lyfr sy'n bendant ar gyfer rhywun sy'n ffan o'r genre yma o gerddoriaeth, neu sydd awydd cipolwg ar gyfnod arloesol yn niwylliant cerddoriaeth gyfoes.


When Breath Becomes Air - Paul KalanithiDyma ergyd i'r galon os fu'r fath beth erioed. 

Myfyrdod ar ddod wyneb yn wyneb â marwolaeth yw When Breath Becomes Air. Derbyniodd Dr. Paul Kalanthi - llawfeddyg niwrolegol, doethur llenyddiaeth ac ymchwilydd biolegol - ddiagnosis o gancr yr ysgyfaint yn ddyn ifanc yn ei dridegau. Erioed, bu ganddo gariad pur at lenyddiaeth a gwyddoniaeth ac fe welir hynny'n glir yn ei ysgrif ar ei brofiad o fel doctor yn troi'n glaf. Gyda'i ddealltwriaeth a'i angerdd ddeuol, ceir yma synfyfyrion ysgytwol o glaer. Mae'n frith o gyfeiriadau at weithiau llenyddol (gwneir hynny mor rhwydd nid yw'n tarfu dim ar y llif) sy'n ei helpu o, a'i ddarllenwyr, i wneud synnwyr o'r emosiynau y mae unigolyn sy'n dioddef o gancr yn eu teimlo. Wrth ddarllen, mi deimlais i bob gair. Hawliai bob un ei le. 

Ganwaith, disgrifiwyd y llyfr fel torcalonnus, ac mae'n wir. Mi deimlais i grombil fy nghalon.


Grief is the Thing with Feathers - Max PorterDigon posibl mai hwn yw'r llyfr rhyfeddaf i mi ei ddarllen ers sbel. Drwyddo draw, plethir testun, barddoniaeth a deialog i greu cyfanwaith praff am gariad a cholled. 

Adroddir y stori o dri safbwynt, 'Dad', 'Boys' a 'Crow', wrth i'r teulu ddygymod â marwolaeth gwraig a mam. Dros y tair rhan sy'n cwmpasu'r nofel, y hyn a geir yma yw cribinion o feddyliau, atgofion a sgyrsiau ar hap. Dan ofal 'y frân' - presenoldeb cas, empathig ac iachaol ar yr un pryd - daw'r tameidiau hyn ynghyd mewn hybrid cerdd a rhyddiaith, sy'n llawn hiwmor tywyll, gwirioneddau a thristwch soniarus. 

Credaf y byddai ymwybyddiaeth o gyfrol 'Crow' Ted Hughes wedi ychwanegu at y profiad darllen unigryw yma, ond tybiaeth o'm rhan i yw hynny. Efallai y gall rhywun sy'n gyfarwydd â'r gyfrol ddweud wrtha' i.

Fentra' i nad ydych chi wedi darllen ei debyg o'r blaen.
Monday, 13 June 2016

Lliwiau'r enfys yn lliwio'r Bae

Cefais ryw deimlad rhyfedd yn fy stumog ddoe, nid yn unig oherwydd erchyllterau Orlando, ond oherwydd fod y bobl druan a gafodd eu lladd yn rhan o gymuned benodol. Cymuned y mae teulu a ffrindiau i mi yn perthyn iddi. Roedd hi'n ddyletswydd arna i felly i fynd i Fae Caerdydd heno i fynegi cefnogaeth i'r gymuned hapus, groesawgar hon sydd wedi'i hysgwyd i'w chraidd.

Doedd dim gwadu'r teimlad o undod ym Mae Caerdydd heno. Heidodd cannoedd* o bobl at risiau'r Senedd i sefyll gyda thrigolion Orlando i gofio am yr hanner cant a fu farw yn oriau mân bore dydd Sul. 

O Lundain i San Francisco i Sydney i Japan yr un yw'r neges.

Cariad yw cariad.*Nes i gyrraedd yn hwyr a cholli'r dyrfa fawr a'r areithiau.

Tuesday, 19 April 2016

Stori "Ar ôl 'rysgol" y nawdegau hwyr mewn synnau

Ar ôl dod adra o'r ysgol roedd rhaid brysio at y cyfrifiadur ...

er mwyn cael gwneud ymchwil gwaith cartref Hanes.


Wedyn, ar ôl 6 (achos dyna pryd odd o rataf) roedd rhaid mynd ar y we...... er mwyn siarad efo ffrindia ar MSN wrth gwrs!Yna, mi fyddai ffôn symudol Mam yn canu am fod y lein tŷ yn ingêjd... Ar ôl diffodd y cyfrifiadur 


a chael tê, roedd hi'n amser chwarae... y Super Nintendo fel arfer,
neu'r Sega Mega Drive dro arall.Wedyn, gwely amdani i ddarllen:There was an error in this gadget